Erbjudande – Undersökningsområden


Läs mer: Kompetens | Tillgänglighet | Engagemang | Undersökningsområden


Undersökningsområden

Totalt genomför Markör ca 400 projekt per år. Undersökningarna genomförs med den metod och tillvägagångssätt som är lämpligast sett till kunskapsbehov, målgrupp och hur resultatet är tänkt att användas. Markörs undersökningar spänner över ett brett kundspann och mängder av undersöknings-/ämnesområden. Nedan listas exempel på några av de vanligaste undersökningsområdena.

Kontakta gärna Markör för att få veta mer om vilka erfarenheter vi har inom just din frågeställning/ditt område! Namngivna referenser med kontaktuppgifter lämnas gärna på förfrågan.

 

Kund/-brukarundersökningar

Ett av Markörs vanligaste undersökningsområden inom såväl offentlig som privat verksamhet är kund- och brukarundersökningar. Det kan exempelvis handla om att mäta kvaliteten i exempelvis skola, vård och omsorg, trafik, myndighetsutövning eller att genomföra en kundundersökning bland centrala målgrupper för ett företag eller en myndighet. Undersökningarna bygger på etablerade standarder för mätning och analys av nöjdhet/utvecklingsområden, kombinerat med anpassning efter varje enskild kunds unika förutsättningar, på en marknad eller utifrån exempelvis regleringsbrev och uppdrag. Markörs kund-/brukarundersökningar ger er tydliga nyckeltal för återkoppling och uppföljning och pekar också ut konkreta åtgärdsområden för det efterföljande utvecklingsarbetet.

 

Strategisk kommunikation

Markörs kunder arbetar medvetet och långsiktigt med sin strategiska kommunikation. En central del i detta arbete är att kartlägga exempelvis hur olika intressentgrupper ser ut, var de finns och hur de kommunicerar, dvs. målgruppsanalyser. Det är också centralt att kartlägga bilden av exempelvis kommunen, företaget eller myndigheten, dvs. att mäta verksamhetens varumärke/image och hur väl den ligger i linje med det uppdrag eller den målsättning man har med verksamheten. Markör har lång erfarenhet inom samtliga undersökningstyper som kopplar till strategisk kommunikation och är också gärna rådgivande inför och efter undersökningarnas genomförande.

 

Operativ kommunikation

Mycket i Markörs arbete kretsar direkt eller indirekt runt kommunikation. En vanlig typ av mätningar är att följa upp det konkret operativa kommunikationsarbetet. Detta innebär exempelvis nuläges- och nylägesmätningar av kunskaper, attityder och beteenden i samband med att man genomför kommunikativa insatser. Andra exempel är observationsmätningar av riktade kommunikationsinsatser/kampanjer, koncepttest för optimering av innehåll/budskap eller läsvärdesundersökningar av olika medier.

 

Medarbetarundersökningar

Markör genomför varje år ett stort antal medarbetarundersökningar inom olika branscher och verksamheter. Markör erbjuder validerade frågeinstrument och metoder och har en gedigen databas för benchmarking avseende såväl Nöjd MedarbetarIndex (NMI), Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) som enskilda frågor.

Vår filosofi är att en medarbetarundersökning inte bara ska mäta medarbetarnas trivsel, engagemang och motivation utan också visa på organisationens utvecklingsmöjligheter och inneboende kraft. Utgångspunkten är att medarbetarna och organisationen är till för brukarna/kunderna och inte för sin egen skull. Ett gott medarbetarskap påverkar prestationen hos den enskilde medarbetaren positivt som i sin tur ger nöjdare brukare/kunder. Individen är således inte ett passivt investeringsobjekt utan en aktiv medarbetare som bidrar till att utveckla organisationen.

Markörs fokus och starka sida ligger i att arbeta nära våra kunder. Vi ser som en av våra främsta uppgifter att ge stöd i hela processen från planering till genomförande och implementering av resultat. Vi vill skapa ett verktyg som utvecklar hela organisationen – både chefer och medarbetare. I processen kring analys och åtgärder vill vi skapa engagemang och delaktighet.

För att få så stor nytta som möjligt av undersökningen krävs:

  1. en klar, tydlig och kommunicerad plan om syftet med undersökningen, genomförandet och hur organisationen ska arbeta med resultaten
  2. att ledningen är drivande och ger sitt uttalade stöd till genomförandet av undersökningen

En medarbetarundersökning i Markörs regi är alltid kundanpassad utan att ge avkall på vetenskaplig metodik. Frågor och datainsamlingsmetod anpassas i efterfrågad omfattning efter organisationens förutsättningar, personalpolicys och andra dokument för att skapa den goda organisationen. Utgångspunkten är hög validitet och en så hög svarsfrekvens som möjligt.

 

Trafik/resbeteenden

Alla människor berörs av trafik och alla har en åsikt om det. Det är naturligt eftersom vi rör oss mellan olika platser dagligen och har olika behov och förutsättningar för att ta oss fram. Genom att studera drivkrafter bakom resandet, betydelsen av korrekt kommunikation i trafiksystemet samt olika trafikanters olika förutsättningar bidrar Markör tillsammans med sina kunder att utveckla och förbättra trafiken i samhället.

Ett av Markörs specialistområden är undersökningar inom trafikområdet. Markör har redan sen starten av företaget arbetat med alla olika trafikhuvudmän inom såväl stat, landsting som kommun. Idag levererar Markör även undersökningar till operatörer av trafik i större utsträckning.

Inom trafikområdet genomför vi undersökningar som handlar om att följa upp kvalitet av köpt tjänst (kvalitetsmätningar), resvaneundersökningar, resandeflöden/mönster, trafikinformation, undersökningar vid avvikelser i trafiken, uppföljning av reklam och marknadsföring i trafiken, utvärderingar av nya fordon, funktionsnedsattas möjligheter att använda trafiksystemet, cyklistundersökningar, uppföljning av kommersiell handel på flygplatser och järnvägsstationer, trafikstatistikuppföljning mm.

Med Markörs resvaneundersökningar garanteras höga svarsfrekvenser och geokodning av högsta kvalitet. Markör har många referenser av resvaneundersökningar som vi kan berätta mer om.

Eftersom Markör har egen kompetens och erfarenhet om förhållandet mellan beställare och leverantör av trafik kan vi erbjuda unika kunskaper om hur man på bästa sätt kan följa upp köpt tjänst i trafikavtalet.

Datainsamlingsmetoderna är i huvudsak på-plats men många undersökningar görs även postalt, via telefon och som webbenkäter. Vi anpassar oss efter varje situation. Markör har flera projektledare och statistiker som har specifik erfarenhet av att arbeta med undersökningsfrågor inom trafikområdet.