Markör - Undersöker - Utreder - Utvärderar
OM MARKÖR |  KONTAKT |  OFFENTLIG SEKTOR |  TRAFIK |  REFERENSER |  METODER |  HEM |  ARBETA HOS OSS |  RESULTAT UNDERSÖKNINGAR | 

 

Välkommen till webbplatsen för oss som ska arbeta med Regiongemensam elevenkät 2015.

 

 

Här finner du:

 

Om Regiongemensam elevenkät

Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. "mjuka" frågor som rör elevers och vårdnadshavares uppfattning om utbildningen, att få en högre kostnadseffektivitet samt att bidra till högre kvalitet och utveckling av verksamheterna.

 

Enkätens innehåll och genomförande beslutas av kommunerna tillsammans med leverantören Markör Marknad & Kommunikation AB. Arbetet med den årliga enkäten planeras under hösten, genomförs under tidig vår och resultatet levereras i slutet av april. Resultatet publiceras på kommunens hemsida samt på GR:s hemsida: http://www.grkom.se/u3

 

Samtliga kommuner har enkäter till elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Utöver detta har varje kommun en möjlighet att själv besluta om fler årskurser, skolformer eller målgrupper skall ingå (t.ex. enkäter till barn på förskolan eller enkäter till vårdnadshavare) samt om tillägg önskas i form av fler frågor i enkäten.

 

Mer information

För mer information, kontakta din närmaste chef, din kommuns representant eller elevenkat@markor.se.

Support 
samt
Frågor och svar
(FAQ)